Jsme advokátní kancelář s mnohaletou praxí.

Poskytujeme vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva.

Více o nás

O nás


Advokátní kancelář JUDr. Lenky Kamišové, LL.M. působí v advokátním prostředí od roku 2004 a svým klientům poskytuje vysoce kvalifikované právní služby ve všech oblastech práva. Za její práci a práci jejího týmu hovoří výsledky ať již v oblasti rodinného práva, agendě obchodních korporací, převodů nemovitostí, náhradě škody a dalších.

Právní služby advokátní kancelář poskytuje také v anglickém nebo německém jazyce. Ovládáme dále základy francouzského, španělského a italského jazyka. Při poskytování právních služeb klientům spolupracujeme s celou řadou odborníků, ať již se spolupracujícími advokáty – specialisty, zahraničními advokáty nebo překladateli.

Právní služby

Specializujeme se na tyto právní služby:

Péče o děti

Našim klientům poskytujeme právní servis v oblasti rodinného práva a pomáháme jim nejen v období rodinné krize. Hájíme jejich zájmy, a to především s ohledem na zájmy dětí a veškerou právní problematiku vyřešíme za ně.

JUDr. Lenka Kamišová, LL.M. má s rodinným právem bohaté zkušenosti. Mimo jiné je členkou spolku Unie rodinných advokátů, který sdružuje rodinné advokáty.

Klienty zastupujeme v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření nezletilých do péče, úprava výchovy, výživy nebo styku k nezletilým).

Dále v řízeních o určování rodičovství. Postaráme se o právní náležitosti náhradní rodinné péče, jako je opatrovnictví, poručenství, pěstounství či náhradní mateřství.

Máme zkušenosti s problematikou osvojení dětí stejnopohlavními páry.

Manželské právo

Pro případ rozvodu našim klientům poskytujeme komplexní péči a právní servis. Nabízíme právní zastoupení ve sporném i nesporném rozvodovém řízení. Zaměřujeme se na sepis dohod potřebných pro nesporný rozvod.

Řešíme manželské majetkové právo, klienty například zastupujeme při majetkovém vypořádání manželů. Pro klienty se snažíme najít vždy nejlepší možné řešení jejich stávající situace ve vztahu k jejich potřebám.

Mnohé zkušenosti máme i s manželským právem s přeshraničním prvkem.

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí je významnou specializací naší advokátní kanceláře. Nabízíme kompletní právní služby v oblasti realitního práva.

Zaměřujeme se na právní servis v oblasti převodu nemovitostí pro realitní kanceláře i fyzické osoby (prodej a koupě či pronájem bytových a komerčních realit). Vyřešíme za Vás i komplikované převody, připravíme zástavní smlouvy, zajistíme věcná břemena.

Naše právní služby zahrnují přípravu či revizi smluv, právní prověření nemovitostí před jejich koupí, osobní asistenci u podpisu smluv v reprezentativních prostorách naší kanceláře, kdy podpisy na smlouvách Vám dle potřeby úředně ověříme. Poskytujeme možnost využít naší advokátní úschovy pro vypořádání kupní ceny. Za klienty také podáme návrh na zápis do katastru nemovitostí.

Kromě kupních a darovacích smluv se zaměřujeme také na nájemní smlouvy k bytovým i nebytovým prostorám. Zajišťujeme veškerá jednání ohledně vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Dále klienty zastupujeme ve stavebních a jiných správních řízeních, jakož i ve sporech soudních a rozhodčích v oblasti stavebnictví.

Nabízíme komplexní řešení developerských projektů, včetně veškerého právního servisu.

Pro své klienty zajišťujeme vymezení jednotek formou prohlášení vlastníka, jeho změn, stejně jako formou smlouvy o výstavbě.

Nabízíme pomoc pro společenství vlastníků jednotek, a to i při pořádání výběrových řízení.

Náhrada škody

Poskytujeme kompletní poradenství v oblasti vymáhání náhrady škody, a to v celém jeho procesu. Společně s klientem posoudíme vzniklou situaci z hlediska oprávněnosti nároku na náhradu škody a její pravděpodobné výše tak, aby byly plně uspokojeny všechny nároky klienta.

Naše klienty zastupujeme při vymáhání náhrady škody při jednání s protistranou i před soudem. Pro klienty dále řešíme krácení pojistného plnění.

Specializujeme se na právo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, stejně jako při výkonu zaměstnání. Za klienty uplatníme nárok na náhradu škody věcné či způsobené na zdraví. Dále je zastupujeme jako účastníky nehodového děje ve správním či soudním řízení.

Spolupracujeme také se soudními znalci ohledně posouzení základu a jeho výše.

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní pracovněprávní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Klienty zastupujeme ve sporech o skončení pracovního poměru a řešíme související otázky, jako například odstupné či náhradu škody.

Zaměřujeme se na řešení následků pracovních úrazů a nemoci z povolání. Zaměstnavatelům pomáháme při jednání s Inspektorátem bezpečnosti práce.

Pro klienty připravujeme pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, jakož i další pracovněprávní dokumenty, pracovní řády a vnitřní předpisy.

Poskytujeme dále také právní poradenství v souvislosti s agenturním zaměstnáváním nebo se zaměstnáváním cizinců.

Trestní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní odbornou právní pomoc ve všech fázích trestního řízení. Našim klientům poskytujeme zastoupení v trestním řízení, připravujeme písemná podání orgánům činným v trestním řízení, nabízíme i účast při dílčích úkonech trestního řízení, například při výsleších.

Právní pomoc v oblasti trestního práva poskytujeme fyzickým i právnickým osobám.

Věnujeme se celé sféře tohoto právního odvětví, zejména se zaměřujeme na případy trestných činů hospodářských, trestných činů proti majetku, násilných trestných činů a v neposlední řadě trestných činů obecně nebezpečných.

Zastoupení dále poskytujeme při uplatňování a vymáhání nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy klientů jakožto poškozených osob, a to včetně zastoupení v občanskoprávním řízení.

Správní právo

Naše advokátní kancelář se rovněž zaměřuje na oblast správního a přestupkového práva. Poskytujeme komplexní právní poradenství v oblasti správního práva, Váš případ právně rozebereme a navrhneme nejlepší možnost řešení Vaší situace.

Pro klienty sepisujeme nejrůznější druhy podání – od oznámení o přestupku po kasační stížnost.

Zastupujeme je v jednání s úřady také ve správním nebo přestupkovém řízení. Taktéž i ve správním soudnictví před správními soudy.

Poskytujeme také poradenství v oblasti dopravních přestupků a pomůžeme s opětovným získáním řidičského oprávnění.

Zajistíme pro Vás i mnoho dalších právních služeb v oblasti správního práva.

Právo obchodních korporací

Založení společnosti, její chod či přeměna přináší mnoho právních i strategických otázek, na které je třeba se zaměřit. S těmito a dalšími Vám v naší advokátní kanceláři rádi odborně poradíme.

Zaměřujeme se na přípravu obchodních smluv (kupní, o dílo, licenční atd.), dále také na tvorbu či revizi stanov i interních či provozních řádů.

Mimo uvedené pro klienty zajišťujeme zápisy do evidence skutečných majitelů, jakož i dalších veřejných rejstříků.

V neposlední řadě našim klientům poskytujeme poradenství v oblasti GDPR a AML (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Rozhodčí řízení a mediace

JUDr. Lenka Kamišová, LL.M. je rozhodkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a má velké zkušenosti rovněž při zastupování v rozhodčím řízení.

Naše klienty rovněž provedeme mediací. V případě zájmu o mediaci vedeme i jednání. Vyjednávání je rovněž jednou z důležitých dovedností našich advokátů.

Náš tým

JUDr.  Lenka Kamišová, LL.M.
ADVOKÁT, ROZHODCE ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY, ČLEN UNIE RODINNÝCH ADVOKÁTŮ
Mgr. Michaela Šmídová
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTka
Petra Truhlářová
VEDOUCÍ SEKRETARIÁTU

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Neváhejte se na nás obrátit, co nejdříve se ozveme.